Bất động sản và Xây dựng

CÔNG TY LUẬT SIPCO cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về giao dịch kinh doanh bất động sản; tư vấn về các khía cạnh của luật pháp liên quan đến bất động sản, bao gồm kinh doanh bất động sản, nhà ở và các vấn đề liên quan đến đất đai. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm thay mặt khách hàng đàm phán, thương thảo và soạn thảo các hợp đồng liên quan đến bất động sản, như hợp đồng thuê, cho thuê thương mại, hợp đồng phát triển bất động sản, hợp đồng xây dựng; tư vấn cho chủ sở hữu bất động sản, nhà đầu tư, bên cho vay tài chính, tổ chức quản lý và phát triển bất động sản, nhà thầu về các giao dịch đầu tư và thương mại liên quan đến bất động sản. Cụ thể bao gồm:

 • Tư vấn chính sách, pháp luật về đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh phát triển khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, khách sạn, khu văn phòng cho thuê, các dịch vụ kinh doanh bất động sản (như môi giới, sàn giao dịch bất động sản, định giá bất động sản) v.v
 • Đánh giá khả năng đạt được các phê chuẩn đối với những dự án bất động sản cụ thể của nhà đầu tư; đề xuất những giải pháp hay những điều chỉnh để đạt được những phê chuẩn đó
 • Xác lập và quản lý danh mục các dự án đầu tư bất động sản nhằm kết nối các quan hệ hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản giữa các nhà đầu tư. Giới thiệu địa điểm đầu tư kinh doanh bất động sản
 • Tư vấn về loại hình doanh nghiệp để nhà đầu tư lựa chọn khi tham gia đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản
 • Tư vấn, lập hồ sơ và hỗ trợ nhà đầu tư làm các thủ tục cần thiết để triển khai các dự án kinh doanh bất động sản
 • Kiểm tra và tư vấn về nội dung những tài liệu dự án nhằm đảm bảo rằng những tài liệu này phù hợp với các quy định của pháp luật
 • Tư vấn pháp lý về các giao dịch liên quan đến đất đai, bao gồm cả việc kiểm tra địa điểm khu đất nhằm đảm bảo rằng chúng phù hợp với quy hoạch và chính sách phát triển đất đai, đền bù và giải phóng mặt bằng
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến đền bù đất, giải phóng mặt bằng, phát triển và khai thác kinh doanh đất
 • Đại diện cho nhà đầu tư đàm phán hợp đồng và tất cả các vấn đề liên quan với chủ đất, người sử dụng đất, bên thứ ba và cơ quan thẩm quyền Việt Nam để đạt được thỏa thuận cấp đất cho dự án
 • Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện các thu xếp cần thiết với chủ đất, người sử hữu bất động sản để đạt được quyền sử dụng, quyền khai thác đất, quyền phát triển bất động sản đó
 • Thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ dự án và hoàn thành các thủ tục để đạt được các phê chuẩn cần thiết đối với dự án đầu tư bất động sản
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư liên quan đến phát triển và vận hành kinh doanh dự án bất động sản