Lao động

Công ty có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn sâu về tất cả các vấn đề liên quan đến luật lao động. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tư vấn pháp lý về lao động và tuyển dụng. Các tư vấn pháp lý tập trung vào quan hệ lao động, hợp đồng lao động, quy chế lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định về trách nhiệm tài sản và nghĩa vụ bảo mật của nhân viên, và các vấn đề tài chính (như tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp, v.v…), đại diện đàm phán về nội dung hợp đồng lao động và tranh chấp. Dịch vụ cụ thể bao gồm:

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động tại Việt Nam, như hợp đồng lao động, tiền lương và trợ cấp, thử việc, chính sách lao động, chấm dứt và bồi thường
 • Phân tích và tư vấn những điều khoản chính của hợp đồng lao động, bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân, quyền và nghĩa vụ, tranh chấp
 • Soạn thảo hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan đến lao động
 • Tư vấn về cấu trúc và các nội dung chính của quy chế lao động của doanh nghiệp với những điều chỉnh phù hợp với dự án, hoạt động kinh doanh và/hoặc cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
 • Soạn thảo quy chế lao động của doanh nghiệp
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và đạt được đăng ký quy chế lao động với cơ quan lao động địa phương, bao gồm cả việc đại diện khách hàng thương thảo với cơ quan lao động địa phương về nội dung của quy chế lao động
 • Tư vấn về điều kiện, yêu cầu và thủ tục thành lập và ký một thỏa ước lao động tập thể
 • Tư vấn về cấu trúc và các nội dung chính của một thỏa ước lao động tập thể với những điều chỉnh phù hợp với dự án, hoạt động kinh doanh và/hoặc cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
 • Soạn thảo thỏa ước lao động tập thể
 • Đại diện đàm phán về nội dung của thỏa ước lao động tập thể
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và đạt được đăng ký thỏa ước lao động tập thể với cơ quan lao động địa phương, bao gồm cả việc đại diện khách hàng thương thảo với cơ quan lao động địa phương về nội dung của thỏa ước lao động tập thể
 • Tư vấn về điều kiện, thủ tục và tài liệu yêu cầu để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết
 • Thay mặt doanh nghiệp và cá nhân hoàn thành các thủ tục để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
 • Tư vấn về thủ tục và điều kiện sa thải nhân viên hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; đại diện cho doanh nghiệp hoặc nhân viên đàm phán về các vấn đề liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tư vấn về bồi thường, trợ cấp thôi việc và các trợ cấp khác liên quan đến chấm dứt
 • Đại diện cho doanh nghiệp hay nhân viên về giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan thẩm quyền và/hoặc tòa án tại Việt Nam