Hợp đồng

Luật sư của CÔNG TY LUẬT SIPCO hiểu biết sâu rộng về các loại hợp đồng, trong đó có các loại hợp đồng quốc tế, tư vấn về các vấn đề liên quan đến luật điều chỉnh, lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp, các quy định về giải quyết tranh chấp, xung đột pháp luật, v.v… Chúng tôi có nhiều kỹ năng và nguồn lực để cung cấp dịch vụ ở mức cao nhất cho các giao dịch hợp đồng phức tạp. Chúng tôi luôn quan tâm và tư vấn về những cơ cấu và giải pháp hợp đồng có lợi nhất cho khách hàng về thuế. Dịch vụ cụ thể bao gồm:
  • Kiểm tra và tư vấn pháp lý về các loại hợp đồng, bao gồm cả các hợp đồng quốc tế; thực hiện các sửa đổi, điều chỉnh nội dung hợp đồng nhằm đảm bảo tính hiệu lực và khả năng thực thi của các hợp đồng đó tại Việt Nam
  • Cấu trúc hợp đồng kinh doanh đáp ứng các giao dịch và mục tiêu kinh doanh của khách hàng
  • Cơ cấu lại các giao dịch hợp đồng, soạn thảo hợp đồng mới hoặc soạn thảo lại các hợp đồng của khách hàng nhằm tối đa các quyền và lợi ích của khách hàng trong các giao dịch hợp đồng đó
  • Phân tích và đánh giá về giao dịch hợp đồng, và tư vấn cho khách hàng các vấn đề mang tính chiến lược trong đàm phán hợp đồng
  • Đại diện khách hàng đàm phán về nội dung hợp đồng với đối tác