Tư vấn đầu tư

CÔNG TY LUẬT SIPCO cam kết tư vấn và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc thành lập, tổ chức và điều hành dự án đầu tư và doanh nghiệp tại Việt Nam, tư vấn về tất cả các khía cạnh của pháp luật đầu tư và kinh doanh, bao gồm:

  • Tư vấn về chính sách, lộ trình thực hiện các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều kiện và lĩnh vực kinh doanh mở cửa thị trường cho nhà đầu tư với các phân tích về lợi ích và những bất lợi của các chính sách đó trong các bối cảnh khác nhau
  • Tư vấn khả năng đạt được Giấy chứng nhận đầu tư, các phê chuẩn cần thiết của cơ quan thẩm quyền Việt Nam đối với dự án đầu tư cụ thể; phân tích các trở ngại pháp lý và các quy định của pháp luật về điều kiện cấp phép; đề xuất những phương án điều chỉnh đối với nội dung dự án nhằm đạt được các phê chuẩn đó
  • Tư vấn cho nhà đầu tư các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo quy định của pháp luật Việt Nam; phân tích lợi ích và bất lợi của các hình thức đầu tư đó để nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn hình thức đầu tư
  • Tư vấn thủ tục và tài liệu yêu cầu đối với từng dự án đầu tư cụ thể; giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu dự án; kiểm tra và tư vấn nội dung các tài liệu dự án do nhà đầu tư cung cấp nhằm đảm bảo rằng những tài liệu đó đáp ứng các quy định của cơ quan thẩm quyền Việt Nam
  • Đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với các đối tác về nội dung tài liệu và các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư
  • Thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ xin phê chuẩn dự án lên cơ quan thẩm quyền Việt Nam và theo dõi tiến độ thẩm định hồ sơ dự án
  • Đại diện cho nhà đầu tư hoặc tham gia cùng với nhà đầu tư thảo luận với cơ quan thẩm quyền Việt Nam về dự án nhằm đạt được các phê chuẩn và các ưu đãi có lợi nhất cho nhà đầu tư
  • Đạt được các phê chuẩn cần thiết đối với từng dự án đầu tư cụ thể
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến dự án, như in ấn, biên dịch, công chứng tài liệu, v.v…