Mua bán & Sáp nhập

CÔNG TY LUẬT SIPCO cung cấp các tư vấn với tính hiệu quả cao cho các nhà đầu tư cũng như đại diện cho khách hàng trong tất cả các vấn đề liên quan đến giao dịch mua bán và sáp nhập, bao gồm:

 • Tư vấn về chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến mua bán, sáp nhập công ty với những phân tích toàn diện về các hạn chế của pháp luật và thực tiễn đối với giao dịch này, đặc biệt các vấn đề liên quan đến mua bán cổ phần, quyền kiểm soát và chi phối, tham gia điều hành
 • Tư vấn và cơ cấu các giao dịch liên quan đến hợp nhất và mua bán công ty, phân tích khả năng và triển vọng của việc đạt được các phê chuẩn của cơ quan thẩm quyền Việt Nam đối với các giao dịch đó
 • Tư vấn phương thức và giúp thu xếp các tiếp cận cần thiết để thực hiện thành công các giao dịch; đưa ra những giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch hợp nhất và mua bán công ty, bao gồm cả việc kiểm tra, đánh giá và tư vấn về nội dung tài liệu, đưa ra những cảnh báo pháp lý cần thiết
 • Soạn thảo tài liệu và thay mặt nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết và đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật
 • Thay mặt nhà đầu tư thực hiện khảo sát, đánh giá và báo cáo nghiên cứu pháp lý về các vấn đề liên quan đến công ty dự kiến sáp nhập hay dự kiến mua bán, bao gồm cả tình trạng pháp lý, các vấn đề liên quan đến tài sản, nghĩa vụ hợp đồng của công ty đó và những cảnh báo rủi ro nếu có
 • Đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với công ty dự kiến hợp nhất hay mua bán về nội dung giao dịch, hợp đồng và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến giao dịch
 • Đánh giá và tư vấn về nội dung đàm phán, điều chỉnh lại tài liệu và hợp đồng dựa trên kết quả đàm phán
 • Thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hay phê chuẩn giao dịch hợp nhất, mua bán công ty tại cơ quan thẩm quyền Việt Nam
 • Đại diện cho nhà đầu tư thu xếp giao dịch, thuyết trình về giao dịch với cơ quan thẩm quyền Việt Nam nhằm đạt được phê chuẩn hay đăng ký cần thiết đối với giao dịch đó