Tư vấn và cung cấp các dịch vụ liên quan đến thuế

  • Các luật sư và chuyên gia tư vấn của chúng tôi sở hữu nhiều kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực thuế. Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ liên quan đến kế toán và các hỗ trợ hiệu quả trong lĩnh vực thuế, bao gồm:
  • Tư vấn cho khách hàng về các quy định của pháp luật liên quan đến thuế, như các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất – nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, v.v…
  • Tư vấn về chính sách thuế của Chính phủ Việt Nam; lộ trình thực hiện tăng – giảm thuế theo cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thuế quan đa phương và song phương, hiệp định tránh đánh thuế hai lần
  • Tư vấn cho khách hàng về hệ thống thuế của Việt Nam cũng như danh mục các điều kiện được hưởng các ưu đãi về thuế đối với các dự án đầu tư và các giao dịch kinh doanh
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hệ thống kế toán của doanh nghiệp
  • Kiểm tra các báo cáo quyết toán thuế nhằm đảm bảo tính chính xác và trung thực của các báo cáo đó
  • Lập báo cáo thuế và kê khai thuế, và thay mặt khách hàng nộp báo cáo thuế, kê khai thuế với cơ quan thuế, trao đổi với cơ quan thuế về các vấn đề thuế của khách hàng, bao gồm cả báo cáo quyết toán thuế năm
  • Tư vấn và cung cấp dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân