Doanh nghiệp và Thương mại

CÔNG TY LUẬT SIPCO tư vấn các khía cạnh pháp lý và giúp nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để đạt được đăng ký kinh doanh và các giấy phép liên quan thành lập và hoạt động công ty, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của nhà đầu tư tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Các dịch vụ chủ yếu bao gồm:

 • Tư vấn các hình thức công ty; phân tích về lợi ích và bất lợi của mỗi hình thức nhằm giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn hình thức công ty cho hoạt động đầu tư, kinh doanh sau này
 • Tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến thành lập, tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty và các công ty con
 • Tư vấn thủ tục và tài liệu cần chuẩn bị để thành lập công ty, văn phòng đại diện hay chi nhánh công ty; các điều kiện cần đáp ứng đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện trước khi hay sau khi nộp đơn đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh
 • Soạn thảo tài liệu, như điều lệ công ty, hợp đồng liên doanh, hợp đồng thương mại; thay mặt nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty tại Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Tư vấn và đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với các đối tác về nội dung tài liệu, các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức công ty, quyền biểu quyết, thẩm quyền hoạt động của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc, chuyển nhượng vốn, quyền ưu tiên, v.v…
 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ đơn lên cơ quan thẩm quyền Việt Nam và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đơn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện
 • Đại diện cho nhà đầu tư hoặc tham gia cùng với nhà đầu tư trao đổi với cơ quan thẩm quyền Việt Nam về nội dung của hồ sơ xin cấp phép
 • Đạt được đăng ký kinh doanh thành lập công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, các giấy phép kinh doanh có điều kiện, v.v...
 • Tư vấn giao dịch kinh doanh, dự án kinh doanh của nhà đầu tư; phân tích những bất lợi và hậu quả pháp lý có thể có và đưa ra những giải pháp cơ cấu lại giao dịch kinh doanh và đầu tư theo hướng có lợi nhất cho nhà đầu tư
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến giao dịch thương mại với phương án tối ưu về thuế
 • Tư vấn và thay mặt nhà đầu tư thuyết trình về giao dịch kinh doanh, dự án đầu tư với cơ quan thẩm quyền Việt Nam nhằm đạt được sự chấp thuận của các cơ quan này đối với giao dịch kinh doanh, dự án đó
 • Giúp nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục sau khi đã được cấp đăng ký kinh doanh, như xin con dấu, mã số thuế công ty
 • Giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện; thay mặt nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý và đạt được giấy phép kinh doanh có điều kiện